Hankkeet

Sellistä stagelle-hanke Yhteisöteatteri sosiaalisen osallisuuden vahvistajana

Sellistä stagelle -hanke toteutui vuosina 2018-2021. Hanke on sittemmin muuttunut pysyväisluontaiseksi toiminnaksi.

Porttiteatterissa alkoi elokuussa 2018 Sellistä stagelle-hanke, joka oli yksi Stean Arvokas avustusohjelman osahankkeista. Hanke oli 3,5 vuotinen. Arvokas-avustusohjelman tarkoituksena oli eriarvoisuuden vähentäminen.

Tavoitteina olivat uusien järjestölähtöisten toimintatapojen löytyminen, joilla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä, sekä tavoittaa toiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointierot näkyvät selkeimmin ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

Porttiteatterissa hankkeen kohderyhmänä olivat vankilasta vapautuneet tai vapautumassa olevat, joille tarjottiin mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen teatteritoimintaan, ryhmä kokoontui kerran viikossa ja tästä ryhmästä oli mahdollisuus siirtyä ryhmään, jossa teatteria tehdään ammattimaisesti.

Hankkeeseen palkattiin sosiaaliohjaaja, joka oli omalta osaltaan toteuttamassa sosiaalisen kuntoutuksen vahvistamista Porttiteatterissa. Tavoitteena oli ryhmäläisten osallisuuden vahvistaminen, toimintakyvyn ja elämäntilanteen paraneminen.

Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuului asiakkaiden yksilöllistä tukea ja palvelutarpeen arviointia yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluneuvonta ja moniammatillinen yhteistyö eri sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, sekä päihdeohjaus. Sosiaaliohjaaja toimi porttiteatterissa tukemassa siinä, että haastavistakin elämäntilanteista huolimatta, ryhmäläisillä on mahdollisuus keskittyä täysillä teatterin tekemiseen.