Hankkeet

Sellistä stagelle-hanke Yhteisöteatteri sosiaalisen osallisuuden vahvistajana

Porttiteatterissa on alkanut elokuussa 2018 Sellistä stagelle-hanke, joka on yksi Stean Arvokas avustusohjelman osahankkeista. Hanke on 3,5 vuotinen. Arvokas-avustusohjelman tarkoituksena on eriarvoisuuden vähentäminen.

 

Tavoitteina ovat uusien järjestölähtöisten toimintatapojen löytyminen, joilla tuetaan haasteellisessa elämäntilanteessa tai äkillisissä muutostilanteissa olevia ihmisiä, sekä tavoittaa toiminnalla ihmisiä myös niiltä alueilta, joissa hyvinvointierot näkyvät selkeimmin ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.

 

Porttiteatterissa hankkeen kohderyhmänä ovat vankilasta vapautuneet tai vapautumassa olevat, joille tarjotaan mahdollisuus osallistua matalan kynnyksen teatteritoimintaan, ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja tästä ryhmästä on mahdollisuus siirtyä ryhmään, jossa teatteria tehdään ammattimaisesti.

 

Hankkeeseen on palkattu sosiaaliohjaaja, joka on omalta osaltaan toteuttamassa sosiaalisen kuntoutuksen vahvistamista Porttiteatterissa. Tavoitteena on ryhmäläisten osallisuuden vahvistaminen, toimintakyvyn ja elämäntilanteen paraneminen.

 

Sosiaaliohjaajan työnkuvaan kuuluu asiakkaiden yksilöllistä tukea ja palvelutarpeen arviointia yhdessä asiakkaan kanssa. Palveluneuvonta ja moniammatillinen yhteistyö eri sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa, sekä päihdeohjaus. Sosiaaliohjaaja toimii porttiteatterissa tukemassa siinä, että haastavistakin elämäntilanteista huolimatta, ryhmäläisillä on mahdollisuus keskittyä täysillä teatterin tekemiseen.