EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 13 artiklan mukainen seloste
Päivitetty 12.6.2021

1. Rekisteri
Porttiteatteri.fi-verkkosivusto

2. Rekisterinpitäjä
Porttiteatteri

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ohjaaja-pedagogi Tuija Minkkinen

tuija.minkkinen@porttiteatteri.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Palautelomakkeiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus ottaa yhteyttä ja antaa palautetta Porttiteatteri.fi-verkkosivustoon liittyvistä asioista. Lomakkeilla kysytään palautteen lähettäjän yhteystiedot palautteen käsittelyä varten, mutta viestin voi lähettää myös anonyymisti.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla kohta e

6. Rekisterin tietosisältö
Lomakkeelta tallennetaan ne yhteystiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), jotka palautteen lähettäjä on ilmoittanut sekä palaute.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan pääsääntöisesti palautteen lähettäjiltä itseltään. Tietoja tallennetaan vain porttiteatteri.fi-verkkopalvelun palautelomakkeiden lähettämisen yhteydessä. 

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti organisaation ulkopuolelle. Yksittäinen viesti luovutetaan vain niille työsuojeluhallinnon työntekijöille, joiden asiantuntemusta palautteeseen vastaamiseen tarvitaan tai joille palaute on osoitettu. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

9. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

10. Tietojen säilytysaika
Palautelomakkeilla tehdyissä yhteydenotoissa ilmoitettujen henkilötietojen säilytysaika on 5 vuotta.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Manuaalista aineistoa käsitellään lukituissa tiloissa, joihin on rajattu pääsy.
  • Sähköinen aineisto: Saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain porttiteatteri.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan porttiteatteri.fi-verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua laissa turvattuihin oikeuksiinsa. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa suostumus sekä pyytää kyseisten tietojen poistamista.

Henkilön, joka haluaa tarkastaa, korjata tai poistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että hänen henkilötietojensa käsittelyssä on toimittu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti.